Tutoriál PHP: Ako sa používajú cykly v PHP - 1.časť

Tutoriál: Ako sa používajú cykly v PHP - 1.časť

Cyklus v PHP má široké využitie. Vysvetlíme princípy jednotlivých typov cyklov a ich využitie pri tvorbe webových stránok.
V PHP rozlišujeme tieto najčastejšie používané cykly:
while, do while, for.

Cyklus je vlastne príkaz alebo viacej príkazov, ktoré sa opakujú, pokiaľ je podmienka v platnosti.

Cykly si vysvetlíme na štyroch príkladoch:


Príklad 1: vytvorte cyklus while, ktorý vypíše čísla od 1 po 100.
 Ako to funguje?
Vytvoríme si premennú s názvom počítadlo. Do premennej uložíme hodnotu 1, čo je číslo, od ktorého sa bude počítač počet cyklov. Cyklus while skontroluje, či je platná podmienka. Ak áno, vypíše sa hodnota počítadla (1), urobí sa riadok, pomocou inkrementácie (++) sa hodnota počítadla zväčší o 1. Počítadlo má novú hodnotu (2). Opäť sa skontroluje podmienka, tentokrát či je 2 <= ako 100, vypíše sa nová hodnota počítadla (2), urobí sa riadok, pomocou inkrementácie(++) sa hodnota počítadla zväčší o 1. Počítadlo má novú hodnotu (3). Takto sa to opakuje až kým hodnota počítadla nie je 101, Táto hodnota sa už nevypíše, lebo podmienka nebude platná.

$pocitadlo = 1; // počiatočná hodnota 
	while($pocitadlo <= 100) // podmienka
	 {
		 echo $pocitadlo . '<br>'; // výpis hodnoty
		 $pocitadlo++; // inkrementácia, pripočítanie hodnoty o 1
	 }

Príklad 2: vytvorte cyklus while, ktorý vypíše všetky párne čísla z intervalu od 1 po 100.
Cyklus je taký istý ako v prvom príklade. Navyše je tu podmienka, ktorá bude pomocou modula (zvyšok po delení) kontrolovať, či ide o párne číslo, čiže či je dané číslo deliteľné dvojkou. V takomto prípade je modulo rovné 0.

$pocitadlo1 = 1;

	while($pocitadlo1 <= 100)
	 {
    if($pocitadlo1%2 == 0) // kontrola, či je číslo párne (deliteľné dvojkou)
		 {
		  echo $pocitadlo1 . '<br>';		  
		  }
		 $pocitadlo1++;
	 }

Príklad 3: vytvorte cyklus do while, ktorý vypíše všetky čísla od 100 po 1.
V tomto príklade použijeme odpočítavanie, čiže dekrementáciu (- -). Rozdiel medzi cyklom while a do while je:
while - ak podmienka neplatí, cyklus sa vôbec nevykoná.
do while - cyklus sa vykoná aspoň raz, a to bez rozdielu či podmienka platí alebo nie. Je to kvôli tomu, že sa podmienka prvýkrát kontroluje až keď s cyklus raz vykoná.

$pocitadlo4 = 100;

          do
				  {
						echo $pocitadlo4 . '<br>';
						$pocitadlo4--;
				  }
				  while($pocitadlo4 >= 1);

Príklad 4: vytvorte cyklus for, ktorý vypíše všetky nepárne čísla z intervalu od 1 po 100.
Cyklus for na rozdiel od while a do while má všetky potrebné údaje ako je premenná s počiatočnou hodnotou, podmienka a inkrementácia (dekrementácia) v jednej zátvorke, ktorá je rozdelené na tri časti.

	
     for($pocitadlo3=1; $pocitadlo3 <= 100; $pocitadlo3++)
	 {
    if($pocitadlo3%2 != 0)
		 {
		  echo $pocitadlo3 . '<br>';		  
		 }
		 $pocitadlo3++;

	 }
Rubriky: