o mne


Ing. Peter Tokoš, PhD.

Ing. Peter TOKOŠ, PhD., Ing-Paed IGIP

stredoškolský | vysokoškolský pedagóg


Odborné a výskumné zameranie

 • full-stack vývoj webových aplikácií
 • návrh a modelovanie relačných databázových systémov
 • výskum v oblasti didaktiky technických predmetov
 • výskum v oblasti technického vzdelávania v kontexte dištančného a hybridného vyučovania

Dosiahnuté vzdelanie a špecializácia

 • 2003Ing. Informatika strojárskych technológií (štátna skúška)
 • 2005Doplnkové pedagogické štúdium, I. atestačná skúška
 • 2015II. atestačná skúška
 • 2018Učiteľstvo informatiky (štátna skúška)
 • 2023Udelený medzinárodný titul Ing-Paed IGIP, Európsky inžinier vzdelávateľ
 • 2023Štátna dizertačná skúška vo vednom odbore 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • 2024PhD. Vedecko-akademická hodnosť vo vednom odbore 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy

VEDECKÉ PUBLIKÁCIE