Tutoriál HTML5 : Ako vytvoriť responzívnu tabuľku pomocou kaskádových štýlov s využitím media only screen

Ako vytvoriť responzívnu tabuľku pomocou kaskádových štýlov pomocou media only screen

Dôležitou súčasťou moderných webových stránok je tabuľka, resp. zobrazovanie informácií prostredníctvom tabuliek. V tomto článku nájdete návod na vytvorenie responzívnej štýlovanej tabuľky s použitím kaskádových štýlov.

Tutoriál PHP #7: Ako vytvoriť prístup www stránky k databáze MySQL pomocou objektovo orientovaného programovania

objektovo orientované programovanie

Jazyk PHP nie je objektovo založený, je ale objektovo orientovaný. To znamená, že je možné v PHP vytvárať a používať objekty. Je to preto, lebo PHP vzniklo v čase, kedy nebolo OOP ešte rozšírené. Základnou jednotkou v OOP je objekt, ktorý zodpovedá nejakému reálnemu objektu z bežného sveta, napr. človek.Každý objekt má svoje atribúty a metódy.

Tutoriál HTML5: Nakreslite si logo pomocou kódu HTML5

tutorial-HTML5-nakreslite-si-logo-pomocou-kodu-HTML5

HTML5 obsahuje element canvas, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať obrázky a animácie v prehliadači pomocou JavaScriptu. Element canvas môžeme využívať k vytvoreniu jednoduchých a zložitých tvarov, ale aj k vytvoreniu grafov a diagramov. K tomu nie je potrebná žiadna knižnica ani zásuvný modul. Prehliadače, ktoré podporujú element canvas a samotné kreslenie sú: Ch4, FF3, IE9, S3.2, O10.1.

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server - popisuje základný jednoduchý skript, ktorý vykoná upload súboru na server do príslušného adresára. Problém je ale v tom, že je možné nahrať akýkoľvek súbor a v dátovej veľkosti sa tiež medze neurčovali. Takto to samozrejme nemôžme nechať. V tom to návode si ukážeme, ako spraviť upload súborov s kontrolou veľkosti (čo sa bajtov týka) a zároveň obmedziť možnosť nahrávaných súborov na určené typy, napr. obrázky.

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Nahrávanie súborov pomocou kódu php nie je zložité. V tomto návode si ukážeme základný skript, ktorý nám umožní nahrávanie - upload súboru do vopred určeného adresára. V tomto príklade nebudeme brať do úvahy kontrolu typu súboru ani jeho dátovú veľkosť.

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Funkcie sa v PHP používajú pri väčších projektoch. V podstate ide o samostatné "mini programiky", ktoré môžu byť aj so vstupnými parametrami. Po zadaní vstupných parametrov funkcia vráti výsledok. Funkciu je možné opakovane volať z akéhokoľvek miesta v programe. Použitie funkcie si ukážeme pri tvorbe aplikácie na výpočet BMI.

Stránky